E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: Platforma za sodelovanje v bodočem internetu
Trajanje: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2013

Povzetek

Platforme za sodelovanje v bodočem internetu so opisane kot večstoritvene platforme, povezane z drugimi infrastrukturami in aplikacijami (npr. knjižnicami vsebin, družabnimi omrežji, sistemi za upravljanje izobraževanja in uporabnikov, orodji za gradnjo e-vsebin itd.), ki podpirajo medpodročno sinhrono in asinhrono v uporabnika usmerjeno sodelovanje. Pri razvoju teh platform se srečujemo z vrsto raziskovalnih izzivov, ki so predvsem povezani s personaliziranim pristopom pri uporabi storitev, interoperabilnostjo vključenih infrastruktur, zagotavljanjem zadostne varnosti in zasebnosti uporabnikov, učinkovito distribucijo večjih količin podatkov, povezljivostjo z različnimi tehnologijami (npr. mobilne tehnologije) itd.

V okviru projekta se bomo osredotočili na razvoj nekaterih storitev, ki se nanašajo na razreševanje zgoraj omenjenih problemov in so v skladu s smernicami razvoja platform za sodelovanje v bodočem internetu, kot npr. razvoj novega varnostnega mehanizma za grafično overjanje, ki bo imel vpliv na razvoj mobilnih storitev in naprav pri sodelovanju med uporabniki, razvoj storitev na podlagi veščin in kompetenc, ki bodo izboljšale učinkovitost personaliziranega iskanja vsebine, razvoj novih mehanizmov za učinkovito posredovanje vsebin h končnim uporabnikom. Nove rešitve bomo implementirali v že obstoječo videokonferenčno platformo VCC (Virtual Conference Centre), ki smo jo s partnerji razvili v okviru evropskega projekta GLOBAL. Z novimi storitvami nadgrajeno sodelovalno platformo bomo z namenom njene evalvacije in potrditve preizkusili tudi v realnem okolju z organizacijo več lokacijsko porazdeljenih virtualnih dogodkov (predavanja, delavnice, konference).

Cilji projekta so v skladu s poslovnimi aktivnostmi industrijskega partnerja, ki nastopa kot sofinancer raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, njegovimi potrebami in vlogo na trgu. Polna izvedba platforme za sodelovanje mu bo omogočila nadgradnjo obstoječih storitev in poslovnih aktivnosti ter zagotavljala nadaljnjo konkurenčnost na trgu. Rezultati projekta bodo tudi prispevali k večji prepoznavnosti Slovenije v evropskem prostoru na področju razvojno-raziskovalnih aktivnosti bodočega interneta, sistemov za sodelovanje, tehnološko podprtega učenja in zaupanja in varnosti v informacijski družbi.

Pomen za razvoj znanosti

Projekt se navezuje na najpomembnejše in najzahtevnejše raziskovalne probleme, ki predstavljajo del znanstveno-razvojnih načrtov internetnih omrežij in sistemov bodočega interneta. Glede na naravo projekta (splošni usmerjeni aplikativni projekt) bo njegov pomen za razvoj znanosti predvsem v okviru razvoja aplikativnega raziskovanja in novih rešitev, ki presegajo današnje stanje sodelovalnih platform, sistemov za razdeljevanje vsebine ter zasebnosti in novih varnostnih rešitev v naprednih sistemih in omrežjih. Projekt bo pomembno vplival na razvoj in uvedbo novih tehnologij in storitev. Glavni pomen bo zagotovo imel pri raziskovanju številnih tehnoloških problemov, relevantnih za elemente omrežne in storitvene infrastrukture jutrišnjega interneta. Predstavljeni rezultati bodo vplivali na inženirsko in znanstveno področje, znano kot »Tehnologije bodočega interneta, digitalna agenda«, obenem pa tudi na industrijsko okolje v obliki novih, tržno konkurenčnih storitev.

V okviru projekta bomo zasnovali in izvedli napredne storitve in rešitve, ki so potrebne za sodelovalne platforme v bodočem internetu, ter omogočili enostavno in učinkovito integracijo različnih sistemov (npr. platform za sodelovanje, družbena omrežja, repozitoriji, sistemi za upravljanje izobraževanja oziroma upravljanje izobraževalni vsebin) v infrastrukturo bodočega interneta na podlagi razvitih odprtokodnih rešitev. Originalne znanstvene prispevke pričakujemo na več področjih. Zagotovljeni zasebnost in varnost uporabnikov sta ključni zahtevi v platformah za sodelovanje in elektronskem poslovanju v nezaščitenih omrežjih v splošnem. Razvoj novega varnostnega mehanizma za grafično overjanje, ki izpolnjuje vse pogoje glede uporabnosti in sprejemljivosti, bo imel vpliv na razvoj mobilnih storitev in naprav ter sodelovanje med uporabniki, mehanizmi za nadzor dostopa pa na fleksibilno in učinkovito razdeljevanje vsebine. Storitve na podlagi veščin in kompetenc bodo izboljšale učinkovitost personaliziranega iskanja vsebine, novi mehanizmi za posredovanje vsebin pa učinkovit prenos vsebin h končnim uporabnikom. Nove rešitve, ki bodo vključene v platformo, bodo poleg prispevka k razvoju znanosti omogočile industrijskemu partnerju uvedbo in ponujanje novih, konkurenčnih storitev na trgu.

Pomen za razvoj Slovenije

Predvideni projektni rezultati so pomembni tako za gospodarstvo kot razvojno strategijo družbe. Glede na nedavne ekonomske spremembe, ki zahtevajo hitro in učinkovito pridobivanje novih veščin, postajajo storitve na podlagi veščin in kompetenc kritični dejavnik za posameznike, podjetja in druge ustanove. Predlagani projekt prispeva h krepitvi vloge človeških virov z učinkovitimi storitvami na podlagi veščin in kompetenc, vključenih v platformo za sodelovanje. V današnjih in bodočih informacijskih in komunikacijskih sistemih je ključnega pomena zagotovljena zasebnost in varnost. Razviti varnostni mehanizmi in storitve bodo pomembno pripomogli k premoščanju vrzeli med obstoječim stanjem na tem področju in bodočim, zaželenim stanjem varnosti. Novi grafični mehanizmi za overjanje imajo tudi velik poslovni potencial, saj so primerni za katerokoli mobilno napravo z zaslonom, občutljivim na dotik, na primer iPhone,iPad ali naprave z operacijskim sistemom Android. Ne nazadnje bo platforma s storitvijo za posredovanje vsebin na podlagi P2P omogočila posameznikom, skupnostim in podjetjem učinkovitejše in cenejše razdeljevanje vsebine, prilagojeno širšemu naboru naprav.

Projekt bo prispeval k skupnim evropskim naporom in komercialnim in družbenim ambicijam pri izgradnji interneta prihodnosti, novim konkurenčnim storitvam na trgu in boljši prihodnosti gospodarstva in družbe. Projekt je tesno povezan z nacionalnimi prioritetami, predvsem na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in na njih temelječih konkurenčnih storitev.

Cilji so v skladu s poslovnimi aktivnostmi industrijskega partnerja, ki nastopa kot sofinancer raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, njegovimi potrebami in vlogo na trgu. Polna izvedba platforme za sodelovanje mu bo omogočila nadgradnjo obstoječih storitev in poslovnih aktivnosti ter zagotavljala nadaljnjo konkurenčnost na trgu. Predlagani aplikativni raziskovalni program projekta prispeva odgovore na številna vprašanja in dileme, ki jih bo treba rešiti v razvoju bodočega interneta. Kot tak bo prispeval k prepoznavnosti Slovenije v evropskem prostoru na področju razvojno-raziskovalnih aktivnosti bodočega interneta, sistemov za sodelovanje, tehnološko podprtega učenja in zaupanja in varnosti v informacijski družbi. Rezultati projekta bodo predstavljali prispevek Slovenije k Forumu bodočega interneta (Future Internet Forum). Laboratorij za odprte sisteme in mreže je že tradicionalno tesno vpet v aktivnosti Future Internet Assembly (FIA) in je v Sloveniji, na Bledu, gostil tudi prvi sestanek FIA, kjer je bila sprejeta Blejska deklaracija o raziskavah in razvoju na področju nadaljnjega razvoja interneta. Projekt bo prav tako imel koristi in hkrati prispeval k izvajanju projekta Unite (UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe) iz 7. okvirnega programa EU. V okviru projekta UNITE je osnovni namen sodelovanja Laboratorija za odprte sisteme in mreže krepitev sodelovanja med evropskimi raziskovalnimi skupinami na raziskovalnih in razvojnih področjih bodočega interneta. Vodenje te aktivnosti nam bo omogočalo učinkovitejše razširjanje rezultatov našega dela v okviru EU ter hkrati dostopnost do komplementarnih rezultatov drugih evropskih inštitucij na tem področju.

Rezultati projekta bodo vpeljani v programe podiplomskega in dodiplomskega izobraževanja na Univerzah v Ljubljani in Mariboru, Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in DOBA Fakulteti, kjer že poučujejo sodelujoči v projektu. Pričakujemo tudi, da bo v času izvajanja projekta en mladi raziskovalec lahko pripravil doktorsko disertacijo s tega področja.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si