E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: Spodbujanje e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju
Trajanje: 12/1/2008 – 12/1/2010
Spletna stran: www.e4vet.eu

Program:

Vseživljenjsko Izobraževanje 2007-2013 > Leonardo da Vinci > Večstranski Projekti Prenos Inovacij

Ključne besede:

e-izobraževanje, e-učenje, sodelovanje, informacijska tehnologija, poklicno izobraževanje in usposabljanje

Povzetek:

Glavni cilj projekta “e4VET” je spodbuditi večjo uporabo IKT v poklicnem izobraževanju in povečati IKT kompetence pri naslednjih ciljnih skupinah: učiteljih splošnih in poklicnih predmetov, mentorjih praktičnega pouka v šolah in podjetjih ter v izobraževanju odraslih.

Namen projekta:

“e4VET” je prvenstveno usmerjen v promocijo privlačnosti poklicnih šol z vzpostavitvijo prosto dostopnega VET portala skupnosti, ki bo združeval različne odprtokodne sisteme in orodja ter zagotavlja interoperabilnost med njimi. Projekt bo učiteljem splošnih in poklicnih predmetov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mentorjem praktičnega usposabljanja v šolah in podjetjih, in učiteljem, specializiranim za področje izobraževanja odraslih ponujal inovativna in enostavna orodja za razvoj e-gradiv, sodelovanje in medsebojno delovanje in široko paleto e-učnih gradiv. Projekt bo povečal usposobljenost učiteljev v poklicnem izobraževanju za pedagoško uporabo IKT, kar bo omogočeno z vzpostavitvijo VET Portal Skupnosti, ki bo zagotavljal e-učna gradiva, orodje za gradnjo e-gradiv ter smernice in vire za učitelje. Pričakujemo, da bo imela izboljšana usposobljenost učiteljev pomemben vpliv na kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja usposabljanja.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev spletnega portala EduCenter;
  • promocija spletnega portala EduCenter različnim sektorjem v PIU v različnih državah;
  • usposobiti 60 učiteljev splošnih in poklicnih predmetov na področju PIU, mentorjev praktičnega usposabljanja v šolah in podjetjih za uporabo spletnega portala EduCenter v vseh treh državah partnericah na najmanj štirih področjih poklicnega izobraževanja (elektrotehnika, transport in logistika, ekonomija in živilska tehnologija);
  • razviti najmanj 120 enot e-učnega gradiva pod licenco Creative Commons s prej omenjenih področij, vključno z interaktivnimi “e-moduli” (po decentralizaciji šol in modularizaciji in odprtih učnih metod);
  • z nenehnim in sistematičnim vrednotenjem projekta zagotoviti kakovost proizvodov;
  • zagotoviti trajnosti rezultatov projekta z vključitvijo nacionalnega sistema (strokovni svet za PIU) in dodatno nadgradnjo rezultatov s pomočjo Evropskega socialnega sklada.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si