E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: ICOPER – Interoperable Content for Performance in a Competency-Driven Society
Trajanje: 1. 9. 2008 – 28. 2. 2011
Spletna stran: www.icoper.org

ICOPER je mednarodni projekt iz programa eContentPlus. V njem smo preverili ustreznost standardov za tehnološko podprto učenje za visoko šolstvo in opisali dobre prakse na področju opisa kompetenc, načrtovanja učnih procesov, priprave učnega gradiva, razdeljevanja učnega gradiva in ocenjevanja učencev ter kvalitete gradiva. Cilj projekta je bil izboljšati standarde tako, da bodo ustrezali tudi bolj kompleksnim izobraževalnim procesom od izobraževanja na daljavo, ter na njihovi podlagi izdelati enotni referenčni model.

Najpomembnejši rezultati projekta:

 • Referenčni model ICOPER
 • OICS (Open ICOPER Content Space)
 • Izobraževalne programske rešitve

Publikacije:

 1. NAJJAR, Jad, DERNTL, Michael, KLOBUČAR, Tomaž, BERND, Simon, TOTSCHNIG, Michael, GRANT, Simon, PAWLOWSKI, Jan M. A data model for describing and exchanging Personal Achieved Learning Outcomes (PALO). International journal of IT standards & standardization research, 2010, vol. 8, št. 2, str. 87-104.
 2. NAJJAR, Jad, KLOBUČAR, Tomaž, NGUYEN-NGOC, Anh Vu, TOTSCHNIG, Michael, MUELLER, Franz, SIMON, Bernd, KARLSSON, Mikael, ERIKSSON, Henning. Towards Outcome Based Learning: An Engineering Education Case, EDUCON 2011, IEEE, 2011, str. 1039-1048.
 3. KLOBUČAR, Tomaž, NAJJAR, Jad. Learning outcome-driven technology enhanced learning in higher education. V: CUNNINGHAM, Paul (Ed.), CUNNINGHAM, Miriam (Ed.). eChallenges 2010 : conference and exhibition 27-29 October, Warsaw, Poland. Dublin: IIMC: = International Information Management Corporation, 2010, 8 strani.
 4. KLOBUČAR, Tomaž. Tehnološko podprta uporaba koncepta učnih izidov v e-izobraževanju = Technology supported use of the learning outcomes concept in e-education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo Republike slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2010, 9 strani.
 5. KLOBUČAR, Tomaž. Učni izidi in tehnološko podprto učno okolje = Learning outcomes and technology enhanced learning environment. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 646-652.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si