E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: Vrednotenje intelektualne lastnine,  kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva

Program:  ARRS in MIZŠ

Trajanje: 01. 09. 2021 – 01. 08. 2022


Projekt bo pripravil kvantitativno in kvalitativno analizo stanja sodelovalnih raziskovalno-razvojnih (RR) projektov med industrijo in akademsko sfero, ugotovili kritične točke prenosa pravic intelektualne lastnine (IL) iz raziskovalne sfere in predlagali smernice za izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Projekt bo pripravil mednarodno primerljivo analizo stanja in predloge za izboljšave sistema državnih pomoči v sodelovalnih RR projektih podjetij in raziskovalnih organizacij s predlogom optimalnega, dolgoročno vzdržnega sistema državnih pomoči z vidika projektov, financiranih s strani skladov evropske kohezijske politike. Ključni doprinos delovnega svežnja bo predlog za razvoj optimalnega, dolgoročno vzdržnega sistema/modela/programa državnih pomoči z vidika projektov financiranih s strani skladov evropske kohezijske politike, skupaj s predlogi potrebnih sprememb sistema državnih pomoči na EU ravni, ki bi jih bilo potrebno implementirati zaradi bolj učinkovitega sodelovanja.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si