E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

 1. TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Users’ responsiveness in the price-controlled best-effort QoS model. Comput. commun.. [Print ed.], 2001, vol. 24, no. , str. 1637-1647. [COBISS.SI-ID 1617618]

POPULAR ARTICLE

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, VRABIČ, Gorazd. Na urniku so tudi predavanja v živo : izobraževanje na daljavo in projekt UNIVERSAL. Delo (Ljubl.), 30.5.2001, str. II (Znanost). [COBISS.SI-ID 15983399]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Internet je ožilje informacijske družbe in nove ekonomije : infrastruktura omrežja Eureka-8/Cosine. Delo (Ljubl.), 24.10.2001, str. II. [COBISS.SI-ID 16298535]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Ali se spreminjajo osnove? : e-poslovanje, e-delo, e-izobraževanje in še kaj so pojmi, ob katerih postajajo previdni celo Američani, ki so internet razvili do popolnosti. Dnevnik, 13.2.2001, str. 34. [COBISS.SI-ID 15752999]
 4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Dolgih kratkih deset let : desetletnica prve mednarodne internetne povezave v Sloveniji. Dnevnik, 6.11.2001, stt. 19-20. [COBISS.SI-ID 16299815]
 5. KLOBUČAR, Tomaž. Kako se elektronsko podpišemo. Monitor. [Tiskana izd.], 2001, let. 11, str. 110-118. [COBISS.SI-ID 15924519]

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, SCHNEIDER, Wolfgang, SCHWIDERSKI-GROSCHE, Scarlet. Introduction to IT-security in open systems. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang S. (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced security technologies in networking : [proceedings of the NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking, 29 May-2 June 2000, Portorož, Slovenia], (NATO ASI series, Series 3, Computer and systems sciences, Vol. 178). Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 15976487]
 2. KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Certificate policies and certification practice statements. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang S. (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced security technologies in networking : [proceedings of the NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking, 29 May-2 June 2000, Portorož, Slovenia], (NATO ASI series, Series 3, Computer and systems sciences, Vol. 178). Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001, str. 63-73. [COBISS.SI-ID 15976743]
 3. VRABIČ, Gorazd, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-izobraževalna borza znanja UNIVERSAL. V: BAVEC, Cene (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), BOHANEC, Marko (ur.), DOMANJKO, Tomaž (ur.), DRAGAN, Srečo (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), SOLINA, Franc (ur.), ŠKRJANC, Maja (ur.), TRČEK, Denis (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Informacijska družba IS ’01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001, str. 188-196. [COBISS.SI-ID16257063]
 4. KLOBUČAR, Tomaž. Medsebojna usklajenost programov za varno elektronsko pošto po standardu S/MIME = Interoperability issues of S/MIME clients. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. – 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2001, zv. B, str. 83-86. [COBISS.SI-ID16167463]
 5. KLOBUČAR, Tomaž. User feedback on the use of public key certificates. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. – 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2001, zv. B, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 16167207]
 6. MOČILAR, Franc, GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso. Dynamic protocol provisioning in active networks. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.), SKALA, Karolj (ur.). 24th international convention, May 21-25, 2001, Opatija, Croatia. MIPRO 2001 : proceedings. Rijeka: Liniavera, 2001, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 15967527]
 7. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, MOČILAR, Franc. General approach to active netwotk security. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.), SKALA, Karolj (ur.). 24th international convention, May 21-25, 2001, Opatija, Croatia. MIPRO 2001 : proceedings. Rijeka: Liniavera, 2001, str. 83-86. [COBISS.SI-ID 15967783]
 8. MOČILAR, Franc, GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Dynamic protocol provisioning and security requirements in active networks. V: MATIJAŠEVIĆ, Maja (ur.), BAŽANT, Alen (ur.). ConTEL 2001, 6th International Conference on Telecommunications, June 13-15, 2001, Zagreb, Croatia. Proceedings. Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2001, str. 285-293. [COBISS.SI-ID 16011303]
 9. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, MOČILAR, Franc. Security framework for active networks. V: IEEE ICT 2001, IEEE International Conference on Telecommunications, 4-7 June 2001, Bucharest, Romania. Proceedings. [S.l.]: IEEE International Conference on Telecommunications, 2001, vol. 1, str. 603-608. [COBISS.SI-ID 16336423]

PUBLISHED PROFESSIONAL CONFERENCE CONTRIBUTION (INVITED LECTURE)

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Elektronsko poslovanje na internetu : predstavljeno na Dnevih slovenskih pravnikov, 11-13 oktobra 2001, Portorož. Podjet. delo, 2001, let. 27, št. 6-7, str. 1289-1298. [COBISS.SI-ID16218663]

PUBLISHED PROFESSIONAL CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. VRABIČ, Gorazd, KLOBUČAR, Tomaž. Izmenjava učnega gradiva za potrebe e-izobraževanja : predstavljeno na konferenci Izobraževalni management, Izobraževanje v gospodarstvu, 21-22 novembra 2001, Portorož. V: Izobraževalni management : izobraževanje v gospodarstvu : zbornik konference, Portorož od 21. do 22. novembra 2001, (Andragoška spoznanja, letn. 7 (2001), št. 4). Ljubljana: Andragoško društvo Slovenije, 2001, str. 110-113. [COBISS.SI-ID 16307239]

PUBLISHED PROFESSIONAL CONFERENCE CONTRIBUTION ABSTRACT

 1. TRKMAN, Peter, TURK, Tomaž, VEHOVAR, Vasja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Uspešnost poslovanja in informatizacija. V: GRAD, Janez (ur.). Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Zbornik posvetovanja. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2001, str. 276. [COBISS.SI-ID 20981085]
 2. KLOBUČAR, Tomaž, VRABIČ, Gorazd. Izmenjava učnega gradiva za potrebe e-izobraževanja : predstavljeno na konferenci Izobraževalni management, Izobraževanje v gospodarstvu, 21-22 novembra 2001, Portorož. AS. Andrag. spoznan., 2001, let. 7, str. 139. [COBISS.SI-ID 16307495]

INDEPENDENT SCIENTIFIC COMPONENT OR A CHAPTER IN A MONOGRAPH

 1. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, MOČILAR, Franc, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Varnost v aktivnih omrežjih. V: FLORJANČIČ, Urška (ur.), MUSAR, Aleš (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji – novo tisočletje, Naravoslovje in tehnika : jesen – zima. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2001, str. 249-262. [COBISS.SI-ID 16485159]

REVIEW, BOOK REVIEW, CRITIQUE

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Knjiga slovenskih znanstvenikov in njihovih kolegov o varnosti v elektronskih medijih in elektronskem poslovanju, objavljena na Nizozemskem. Novice – IJS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], sep. 2001, št. 90, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 125986048]

PREFACE, AFTERWORD

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Foreword. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang S. (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced security technologies in networking : [proceedings of the NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking, 29 May-2 June 2000, Portorož, Slovenia], (NATO ASI series, Series 3, Computer and systems sciences, Vol. 178). Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001, str. V-VI. [COBISS.SI-ID 15976231]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Predgovor. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, PERŠE, Zoran, NEDELJKOVIĆ, Dragan. Elektronsko poslovanje na internetu. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2001, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 15666471]

MANUAL, DICTIONARY, LEXICON, ATLAS, MAP

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, PERŠE, Zoran, NEDELJKOVIĆ, Dragan. Elektronsko poslovanje na internetu. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2001. 206 str., ilustr. ISBN 86-7061-246-1. [COBISS.SI-ID 110523136]

PROFESSIONAL MONOGRAPHS

 1. MAKAROVIČ, Boštjan, KLEMENČIČ, Goran, KLOBUČAR, Tomaž, BOGATAJ JANČIČ, Maja, PAHOR, David, POTRČ, Matjaž (ur.). Internet in pravo : izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Ljubljana: Pasadena, cop. 2001. XIV, 220 str., ilustr. ISBN 961-6361-14-7. [COBISS.SI-ID 115432192]

TREATISE, PRELIMINARY STUDY, STUDY

 1. ŠINIGOJ, Aleksander, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Security issues of building public key infrastructure and privilege management infrastructure at the Economic faculty of Ljubljana, Slovenia, (IJS delovno poročilo, 8384). 2001. [COBISS.SI-ID 15888935]
 2. VRABIČ, Gorazd, KLOBUČAR, Tomaž. Acquisition and cataloguing report Y1 : tehnično poročilo UNIVERSAL, (IJS delovno poročilo, 8365). 2001. [COBISS.SI-ID 15889703]
 3. AMOURGIS, Spyros, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, VRABIČ, Gorazd. Acquisition and cataloguing specifications Y1, (IJS delovno poročilo, 8366). 2001. [COBISS.SI-ID15889959]
 4. LÓPEZ, Alberto, VRABIČ, Gorazd, KLOBUČAR, Tomaž. Brokerage functional specification v2 : tehnično poročilo projekta UNIVERSAL, (IJS delovno poročilo, 8364). 2001. [COBISS.SI-ID16143655]
 5. BRATKO, Dieter, CRNJAK, Markus, KLOBUČAR, Tomaž, LEHANE, Brian, MAZZOCCHI, Daniele, MUNDY, Darren. PKI interoperability : tehnično pročilo projekta ICE-CAR, (IJS delovno poročilo, 8397). 2001. [COBISS.SI-ID 15950119]
 6. KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, MARTUN, Tatjana. Report on SETCCE activities : tehnično poročilo projekta ICE-CAR. 2001. [COBISS.SI-ID15949095]
 7. VIEBEG, Ursula, MUNDY, darren, CHADWICK, David, NEW, J., PILL, Peter, THORBOELL, Per, SVENDSEN, Leif, FOLDAGER, Jens, KLOBUČAR, Tomaž, FALTIN, Ute. User feedback across the applications about the used security technology : tehnično poročilo projekta ICE-CAR, (IJS delovno poročilo, 8412). 2001. [COBISS.SI-ID 15992359]
 8. BECKER, Thomas, GABRIJELČIČ, Dušan, MOČILAR, Franc, SAVANOVIĆ, Arso. FAIN D2 – initial active network and active node architecture : tehnično poročilo FAIN (Future Active IP Networks, IST-1999-10561-FAIN), (IJS delovno poročilo, 8461). 2001. [COBISS.SI-ID 16140583]

OTHER PERFORMED WORKS

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Elektronsko poslovanje in novi Slovenski zakon o elektronskem podpisu, 30.1.2001, Ljubljana. 2001. [COBISS.SI-ID 15752487]

EDITOR

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang S. (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced security technologies in networking : [proceedings of the NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking, 29 May-2 June 2000, Portorož, Slovenia], (NATO ASI series, Series 3, Computer and systems sciences, Vol. 178). Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001. VI, 257 str., ilustr. ISBN 1-58603-156-2. ISBN 4-274-90421-0. [COBISS.SI-ID 15975975]

SUPERVISOR FOR DOCTORAL DISSERTATIONS

 1. TURK, Tomaž. Model pametnega trga sodobnih telekomunikacijskih storitev : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Turk], 2001. VIII, 212 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11446246]

SUPERVISOR FOR DOCTORAL DISSERTATIONS – OTHER

 1. TURK, Tomaž. Model pametnega trga sodobnih telekomunikacijskih storitev : povzetek doktorske disertacije. Ljubljana: [T. Turk], 2001. 22 str. [COBISS.SI-ID 11446758]

SUPERVISOR FOR MASTER’S THESES

 1. JAMNIK, Anka. Razširljivi označevalni jezik XML in njegove razširitve ter pomen pri razvoju poslovnih internetnih storitev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2001. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11793638]
 2. KUTOŠ, Igor. Uporaba storitev omrežja internet pri trženju : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Kutoš], 2001. 118 str., XI str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 11663078]

SUPERVISOR FOR UNDERGRADUATE THESES

 1. REMIC, Mihael. Elektronsko poslovanje in elementi nove ekonomije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Remic], 2001. 42 str., 10 str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12237542]
 2. DOVČ, Barbara. Elektronsko poslovanje med pravnimi osebami : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Dovč], 2001. 35 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12047590]
 3. TOMŠIČ, Andrej. Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, pristopi in strategije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Tomšič], 2001. 44 str., 5 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12287206]
 4. KOBE, Grega. Možnosti elektronskega poslovanja z uporabo brezžične tehnologije prenosa podatkov (WAP) : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kobe], 2001. 42 str., 7 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12169958]
 5. MAVRIČ, Aljaž. Poslovni modeli odprtega in prostega programja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mavrič], 2001. 44 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/mavric3.pdf. [COBISS.SI-ID 12133862]
 6. ARTAČ, Gregor. Upravljanje odnosov s kupci z uvajanjem avtomatizacije poslovnih procesov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Artač], 2001. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12075750]

CO-SUPERVISOR FOR MASTER’S THESES

 1. VRABIČ, Gorazd. Mehanizmi izmenjave vsebin v sistemu e-izobraževanja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vrabič], 2001. XIII, 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2224212]

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si