E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. NAJJAR, Jad, DERNTL, Michael, KLOBUČAR, Tomaž, BERND, Simon, TOTSCHNIG, Michael, GRANT, Simon, PAWLOWSKI, Jan M. A data model for describing and exchanging Personal Achieved Learning Outcomes (PALO). International journal of IT standards & standardization research, 2010, vol. 8, no. 2, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 23944743]
 2. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Context-aware information broker for cloud computing. Int. Rev. Comp. Softw. (Testo stamp.), 2010, vol. 5, no. 1, str. 52-58. [COBISS.SI-ID 23453223]
 3. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, NOVAK, Franc. Social software tools in vocational e-learning : an empirical exploratory study. Int. Rev. Comp. Softw. (Testo stamp.), 2010, vol. 5, no. 6, str. 731-739. [COBISS.SI-ID 24422695]
 4. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija (Kranj), 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8. [COBISS.SI-ID 23393575]
 5. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251. [COBISS.SI-ID 23502119]

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. DINEVSKI, Dejan, POLI, Andrea, KRAJNC, Ivan, ŠUŠTERŠIČ, Olga, ARH, Tanja. E-health integration and interoperability based on open-source information technology. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 3-10, doi: 10.1007/s00508-010-1354-9. [COBISS.SI-ID 3670335]

POLJUDNI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Javno-zasebno partnerstvo dobra rešitev tudi za nas. Znanost (Ljubl.), 3. jun. 2010, letn. 52, no. 126, str. 25. [COBISS.SI-ID 23721511]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. BORCH, Njaal, MITCHELL, Keith, GABRIJELČIČ, Dušan. Access control to Bit Torrent swarms using closed swarms. V: AVSTP2P ’10 : proceedings of the 2010 ACM Workshop on Advanced Video Streaming Techniques for Peer-to-Peer Networks and Social Networking, co-located with ACM Multimedia 2010, October 29, 2010, Firenze Italy. New York, N.Y.: ACM: = Association for Computing Machinery, cop. 2010, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 24358695]
 2. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning and web 2.0 technologies in vocational education and training : the development of an EduCenter. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 65-75. [COBISS.SI-ID 23508007]
 3. KLOBUČAR, Tomaž. Učni izidi in tehnološko podprto učno okolje = Learning outcomes and technology enhanced learning environment. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 646-652. [COBISS.SI-ID 23511591]
 4. PIPAN, Matija. Uporaba tehnologije sledenja oči pri ocenjevanju uporabnosti e-učnega okolja = Use of eye tracking in the usability evaluation of the eLearning environment. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 1119-1127. [COBISS.SI-ID 23508263]
 5. KLOBUČAR, Tomaž, NAJJAR, Jad. Learning outcome-driven technology enhanced learning in higher education. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). eChallenges 2010 : conference and exhibition 27-29 October, Warsaw, Poland. Dublin: IIMC: = International Information Management Corporation, 2010, 8 str. [COBISS.SI-ID 24104231]
 6. PIPAN, Matija, LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Use of eye tracking in the usability evaluation of the eLearning environment. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 29 – July 2, 2010, Toronto, Canada. Chesapeake: AACE, 2010, str. 832-839. http://www.editlib.org/pv/34731. [COBISS.SI-ID 23784231]
 7. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The contribution of Web 2.0 technologies and eduCenter community portal to the raising the quality of vocational educational and training. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 29 – July 2, 2010, Toronto, Canada. Chesapeake: AACE, 2010, str. 3255-3263. http://www.editlib.org/pv/35106. [COBISS.SI-ID 23784487]
 8. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca. Educational community and e-content repository portal EduCenter. V: TRAJANOVIĆ, Miroslav (ur.). Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja : Zbornik radova sa nacionalne konferencije, 7. oktobar, 2010, Beograd. Beograd: Metropolitan Univerzitet, 2010, str. 78-83. [COBISS.SI-ID 24161319]
 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The future of the internet : tussles and challenges in the evolution path as identified by EIFFEL think tank. V: BERNTZEN, Lasse (ur.). The Fourth International Conference on Digital Society includes CYBERLAWS 2010, The First International Conference on Technical and Legal Aspects of thee-Society, 10-16 February 2010 St. Maarten, Netherlands Antilles. ICDS 2010. [S. l.]: IEEE Computer Society: = Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 23442215]
 10. KLOBUČAR, Tomaž. Tehnološko podprta uporaba koncepta učnih izidov v e-izobraževanju = Technology supported use of the learning outcomes concept in e-education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo Republike slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2010, 9 str. [COBISS.SI-ID 24055079]
 11. AŽDERSKA, Tanja, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Providing trust and reputation in P2P network. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniske konference ERK …). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. B, str. 139-142. [COBISS.SI-ID 23959079]
 12. JOVANOVIKJ, Vladimir, GABRIJELČIČ, Dušan, KLOBUČAR, Tomaž. Security issues of the future internet with focus on access control in the content delivery platforms. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniske konference ERK …). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. B, str. 151-154. [COBISS.SI-ID 23959335]
 13. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Usability evaluation and study of a video-conference service provided via the virtual conference centre. V: ICN 2011, The Tenth International Conference on Networks, ICONS 2011 The Sixth International Conference on Systems, DBKDA 2011, The Third International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications, January 23-28, 2011, St. Maarten, The Netherlands Antilles. GlobeNet 2011. [S. l.]: IARIA: = International Academy, Research, and Industry Association, cop. 2011, str. 436-440. [COBISS.SI-ID 24460839]
 14. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok. Priporočila in izhodišča za pripravo e-učnega gradiva = Recommendations and basic principles for the development of e-learning materials. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portož, 23.-25. marec 2011. Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec 2011 : proceedings of the 30th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 9-20. [COBISS.SI-ID 24578087]
 15. PIPAN, Matija. Na veščinah in kompetencah temelječe iskanje prosto dostopnih e-vsebin s področja managementa = Skill- and competency-based scouting of open management content. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portož, 23.-25. marec 2011. Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec 2011 : proceedings of the 30th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 1038-1044. [COBISS.SI-ID 24578343]

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

 1. AŽDERSKA, Tanja. Providing trust and reputation in peer-to-peer networks. V: KALUŽA, Boštjan (ur.), ELERŠIČ, Kristina (ur.), POGORELC, Bogdan (ur.), ŠETINA, Barbara (ur.), VAHČIČ, Mitja (ur.). 2. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana = 2nd Jožef Stefan International Postgraduate School Students Conference, 27. maj 2010, Ljubljana, Slovenija. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2010, str. 22. [COBISS.SI-ID 23718951]

POGLAVJE V KNJIGI

 1. HALAS, Helena, KLOBUČAR, Tomaž. Importance of electronic record preservation in E-busines. V: LEE, In (ur.). Encyclopedia of e-business development and management in the global economy. Hershey: Business Science Reference, cop. 2010, str. 1076-1085. [COBISS.SI-ID 23503655]
 2. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The evaluation cycle management – method applied to the evaluation of learning management systems. V: SPILIOTOPOULOS, Tasos (ur.). Integrating usability engineering for designing the web experience : methodologies and principles. Hershey: Information Science Reference, 2010, str. 58-80. [COBISS.SI-ID 23409447]
 3. ARH, Tanja. E-izobraževanje. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 23742247]
 4. KOKALJ, Rok, MEKIŠ, Urška, PIPAN, Matija, ARH, Tanja. Kako pripraviti kakovostno e-učno gradivo. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 15-56. [COBISS.SI-ID 23742503]
 5. ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Spletni portal EduCenter. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 57-68. [COBISS.SI-ID 23742759]
 6. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performace. V: AL-MUTAIRI, Mubarak S. (ur.), MOHAMMED, Lawan Ahmed (ur.). Cases on ICT utilization, practice and solutions : tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011, str. 59-77. [COBISS.SI-ID 24375591]

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si